E-books

Azərbaycan dilində

İQTİSADİYYAT BÖLMƏSİ

Ş.Hacıyev, Ə.Bayramov. "Beynəlxalq iqtisadiyyat", 2005
"İqtisadiyyat fəlsəfəsi". Ş.Hacıyevin ümumi rəhbərliyi ilə. Dərslik, 2009
"Dayanıqlı inkişafın Heydər Əliyev modeli", 2009. (prof. Ş.Hacıyevin ümumi redaktəsi ilə)
"Heydər Əliyev iqtisadi strategiyasının təntənəsi" mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları
"İqtisadi nəzəriyyə" Mikroiqtisadiyyat - 1, 2.  Dərslik
"İqtisadi nəzəriyyə" Makroiqtisadiyyat - 1, 2. Dərslik
Z.Məmmədov. "Bank fəaliyyətinin əsasları", 2013
Z.Məmmədov. "Beynəlxalq valyuta-kredit münasibətləri və xarici ölkələrin pul-kredit sistemi", 2012
Z.Məmmədov. "Pul, kredit, banklar", 2010
Z.Məmmədov. "Pul, kredit və banklar", Suallara cavab
З.Мамедов. "Деньги, кредит, банки"
R.A.Bəşirov. "Bank işi fənni üzrə interaktiv dərs vəsaiti" 
Ç.Kindlberqer, R.Aliber. "Dünya maliyyə böhranları", 2010
"Səhmdarlıq işi", 2010
A.A.Mazaraki. "Ticarət, pul, mentalitet", 2010
"Qiymətli kağızlar və onlarla əməliyyatlar". Dərslik
"Mühasibat uçotu" fənni üzrə mühazirə mətnləri, 2008
G.A.Abbasbəyli, V.Q.Qlıcov, M.X.İlyasova. “Çörək və makaron məmulatlarinin texnologiyasi” kursundan laboratoriya işləri
A.Abbasov. "Qiymətli kağızlar və onlarla əməliyyatlar", 2007
"Ticarət müəssisələrinin iqtisadiyyatı" kursunun proqramı, 2010
"Ticarət müəssisəsinin maliyyəsi" kursunun proqramı
H.Allahverdiyev. "İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsinin əsasları", 2009
M.Allahverdiyeva, B.Manafov. "Kommersiya fəaliyyətinin əsasları" fənnindən məsələlər və testlər, 2011
A.S.Aşurov. "Marketinqin kommunikasiya sistemi", 2008. Dərs vəsaiti
Y.Beydiyeva. "Daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsinin nəzəri-metodoloji əsasları", 2011. Dərs vəsaiti
"Plan nə üçün lazımdır?
T.Burenina. "İnternet texnologiyaları əsasında marketinq", 2009
G.Əzizova. "Dövətin investisiya-innovasiya siyasəti", 2012
M.Əkbərov. "Elektron kommersiya", 2011. Dərs vəsaiti
Patentşünaslıq fənni üzrə tədris proqramı
M.Əhmədov, A.Hüseyn. "İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin əsasları", 2011. Metodiki vəsait
Ə.Əhmədov, A.Hüseynov. "Qənnadı məmulatlarının əmtəəşünaslığı", 2010
N.Əhmədov. "Naxçıvan iqtisadiyyatının prioritetləri", 2008
Q.Əlləzov. "İqtisad elminin nəzəri-metodoloji əsaslarının tarixi inkişafı", 2009
Ə.Əlirzayev. "Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi", 2010. Dərs vəsaiti
Ü.Əliev. "Keçid dövrünün milli iqtisadi problemləri", 2008. Monoqrafiya
F.Əsədov. "Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin gömrük siyasəti", 2009
E.Əzizova, Z.Mustafayeva və b. Əmək və insan resursları üzrə iqtisadçının "Lüğət-Məlumat" kitabçası
L.Fedotova. "Kommunikasiya prosesində reklam", 2008
"Özəlləşdirilən əmlakın uçotu və auditi", 2008. Metodiki dərs vəsaiti
"İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi" fənni üzrə metodik göstərişlər
S.İsayev. "İnvestisiya fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsi", 2011. Dərs vəsaiti
"Maliyyə hüququ" kursunun proqramı
A.Karminski, N.Olenev və b. "Biznesə kontrollinq", 2008
"Ticarət iqtisadiyyatı", 2006. Dərslik
R.Həsənov. "İqtisadi siyasət: metodologiya və praktika", 2009. Dərs vəsaiti
X.Kazımlı, İ.Quliyev. "İqtisadi risklərin qiymətləndirilməsi və idarə edilməsi", 2011. Dərs vəsaiti
F.Kaşiyeva. "Pul, kredit, banklar", 2011. Məlumat-sorğu kitabı
A.Qarayev. "Maliyyə" kursunun öyrənilməsinə dair metodik göstərişlər, 2007
İ.Rzayev. "Beynəlxalq vergitutma ofşor mexanizmlərinin tətbiqi", 2006. Dərslik
N.Quliyev, M.Mahmudov. "Beynəlzalq maliyyə münasibətləri", 2011
Q.Liferenko. "Müəssisənin maliyyə təhlili", 2010
M.Mahmudov, İ.Mahmudova. "Regionların sosial-iqtisadi inkişafının tənzimlənməsi", 2011. Dərslik
"Regionların  sosial-iqtisadi inkişafının tənzimlənməsi" kursunun PROQRAMI, 2008
K.Rudıy. "Xarici ölkələrin maliyyə, pul və kredit sistemləri", 2009. Dərs vəsaiti
V.Sençaqov. "İqtisadi təhlükəsizlik: geosiyasət, qloballaşma, özünüqoruma və inkişaf", 2008
Ə.Şükürov. "İqtisadi nəzəriyyə üzrə praktiki məşğələlərin aparılması", 2007. Dərs vəsaiti
O.Sviridov. "Pul, kredit, banklar", 2009
V.Yaroçkin, Y.Buzanova. "Biznesin və sahibkarlığın təhlükəsizliyinin əsasları", 2008
L.Xodov. "Vergilər və iqtisadiyyatın vergi tənzimlənməsi", 2003
Dünya iqtisadiyyatının inkişaf mərhələləri: tarixlik və müasirlik (2009-cu il beynəlxalq konfransın materialları)
2007-ci ilin büdcə təyinatlı elmi-tədqiqat işlərinin hesabatı
2009-cu ilin büdcə təyinatlı elmi-tədqiqat işlərinin hesabatı
A.Qradov. "Milli iqtisadiyyat", 2008. Dərs vəsaiti
"Büdcə sistemi", 2003. Dərslik
"Statistika"
M.Əhmədov. "Müəssisədə məsrəflərin operativ təhlili", 2004. Metodik vəsait
"Mühasibat uçotu və audit"
R.Əliyev. "İqtisadi təhlilin nəzəriyyəsi", 2002
"Beynəlxalq standart nəyi öyrənir"
"Heyətin idarə edilməsi" T.Y.Bazarov və B.L.Yereminin redaktorluğu ilə, 2012
"Pul nəzəriyyəsi"
"Əməyin iqtisadiyyatı və sosiologiyası", 2007. Dərs vəsaiti
"Gəlirlər və əmək haqqı siyasəti", 2009. Dərs vəsaiti
"Milli iqtisadiyyat"
Beynəlxalq statistika
O.Şamxalov, Ş.Abdullayeva. "Tikiş fabriklərinin layihələndirilməsi", 2008
"Pərakəndə ticarətin təşkili"
"Ümumi menecment"
Ə.Əhmədov, N.Əliyev. "Meyvə və tərəvəzin əmtəəşünaslığı", 2009. Dərslik
Ə.Əhmədov, N.Əliyev. "Ərzaq mallarının ekspertizası", 2005, I cild. Dərslik
Ə.Əhmədov, N.Əliyev. "Ərzaq mallarının ekspertizası", 2005, II cild. Dərslik
"Kommersiya fəaliyyətinin məqsədləri və vəzifələri"
"Vergilər və iqtisadiyyatın vergi tənzimlənməsi". Dərs vəsaiti
T.Hüseynov. "Müəssisənin iqtisadiyyatı", 2005
Kvalimetriya haqqında ümumi məlumtlar
A.Çudakov. "Qiymətlər və qiymətin əmələ gəlməsi", 2009
T.Hüseynov. "Firmanın iqtisadiyyatı", 2009. Dərslik
Q.Rzayev. "Mühasibat uçotu və audit", 2006. Dərslik
S.Səbzəliyev. "Mühasibat (maliyyə) hesabatı", 2003
"Qiymətləndrmə fəaliyyətinin qanunvericilik təminatı"
"Sosial-iqtisadi statistika", 2008. Dərslik
"Maliyyə və bank statitikası"
"Mühasibat uçotunun mahiyyəti, məqsədi və vəzifələri"
"İnnovasiya yönümlü iqtisadi inkişaf nəzəriyyəsi"
A.Musayev, A.Hüseynov, Y.Kəlbiyev. "Azərbaycan Respublikasının vergi xidməti: islahatlar və nəticələr", 2002
Firuzə Əliyeva. "Müasir şəraitdə iqtisadiyyatın tənzimlənməsi mexanizmində maliyyələşdirmənin təkmilləşdirilməsi problemləri" (Disser. işi)
Cəmilə Kərimova. "Развитие новых банковских продуктов и услуг" (Dis. işi)
İ.M.Hüseynov. "Bank uçotu" Dərslik

ÜMUMİ BÖLMƏ

B.Abdullayev, Z.Bayramov və b. "Azərbaycan və ATƏT". Dərs vəsaiti. 2010
Ə.Abdullayev. "Yaddaşlardan silinməz xatirələr", 2010
A.Eyyubov. "Diplomatiyanın əsasları", 2010
"Azərbaycan dili", 2011
T.Əbdülhəsənli. "İşgüzar Azərbaycan dili", 2006
"Sosial-mənəvi tərəqqi və islam", 2010. Dərs vəsaiti
H.Feyzullabəyli, Ə.Bayramov. "İslam", 2008
"Azərbaycan dili", ADİU dərslikləri. 2011
"Əməyin mühafizəsi". Dərs vəsaiti, 2009
"Sosiologiya", 2006. Dərslik
S.Nəbiyeva, S.Kərimova, F.Əkbərova. "English for economicts", 2010. Dərs vəsaiti
"Elmi tədqiqatların əsasları kursu  üzrə proqram", 2010
V.Ulaxoviç. "Müasir diplomatiyada protokol və etiket", 2008
T.Yusufova. "İş yerlərinin attestasiyası", 2007. Dərs vəsaiti
M.Hacıyeva, T.Əbdülhəsənli. "Azərbaycan dili", 2011
M.Qarayev, N.Musayev, T.Quluzadə. "Riyaziyyat - Proqtam və test nümunələri", 2011
A.Bolşakov, M.Nesmelova. "Təşkilatların konfliktologiyası", 2001. Dərs vəsaiti
"İqtisadçılar üçün ingilis dili". Dərs vəsaiti
N.Nəbiyev, F.Həsənov. "İşgüzar fransız dili", 2009
Alman dili lüğəti
"Biznesmenlər üçün ingilis dili", 1999
The subject-matter of "ECONOMICS"
Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti (Məşğələ-mühazirə mətnləri)

T.Əbdülhəsənli, A.Hüseynova, G.İsmayılzadə. "Azərbaycan dili. İşgüzar yazışmalar". Dərs vəsaiti, 2011
T.Əbdülhəsənli, C.Zülfüqarlı, A.Rzai. "Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti". Dərslik, 2014
T.Əbdülhəsənli, M.Hacıyeva. "Azərbaycan dili", 2011
"İşgüzar Azərbaycan dili", 2009

TARİX BÖLMƏSİ

Ə.Abdullayev. "Azərbaycanlıların mart soyqırımı unudulmamalıdır", 2008
Ə.Abdullayev. "Müstəqil Azərbaycan və Fransa", 2007
F.Əsədov. "Tariximizin səhifələrində Makedoniyalı gəndər", 2011
F.Əsədov. "Nadir Şah Əfşar", 2011. Monoqrafiya
F.Əsədov. "Mir Mustafa Xan", 2007
R.Qurbanov. "Türk tarixlərinin tarixi", 2011. Dərs vəsaiti. II hissə

Rus dilində  

"Деньги, кредит, банки". Курс Селищева

"Деньги, кредит, банки"
"Деньги, кредит, банки". Под ред. О.И.Лаврушина, 2012
В.Ф.Жуков. "Деньги, кредит, банки". Учебник, 4-е издание
Р.К.Щенин. "Банковские системы стран мира", 2010

Н.Джалилова "Основы социологической науки и  ее признаки", 2012. Учебное пособие

Р.Аббасова, Л.Кашиева. "Международный бизнес", 2011
С.Аббасова. "Практичекий аудит", 2011
Э.Азизова, З.Мустафаева и др. "Словарь-справочник экономиста по труду и человеческим ресурсам", 2009
М.Гасанзаде. "Международные маркетинговые исследования", 2011
"Основы управления человеческими ресурсами", 2010
Г.Рзаева, Э.Амирова, Э.Кулиева. "Пособие по развитию профессиональной речи студентов экономических специальностей", 2009
Ш.Эфендиев. "Организации и нормирование труда в условиях рыночной экономики", 2006
C.Гусейнова. "Сборник тренировочных упражнений по русскому языку", 2010
Д.Багиров, М.Гасанлы, Р.Гушхани. "Корпоративные финансы", 2010. Учебное пособие
Э.Азизова, З.Мустафаева, С.Байрамова."Основы социологии труда". Учебное пособие
Г.Рзаева "Русский язык: Развитие профессиональной речи"

 

2013/2014-cü tədris ilinin buraxılış işlərinin elektron versiyaları


Magistratura Mərkəzi


Kafedralar üzrə:

Qida məhsullarının texnologiyası
Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
Əməyin iqtisadiyyatı və təşkili
Beynəlxalq ticarət və gömrük işi
Vergi və vergiqoyma
Beynəlxalq münasibətlər
Ticarət
Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyatı
Ərzaq mallarının əmtəəşünaslığı və ekspertizası
Qeyri-ərzaq məhsullarının əmtəəşünaslığı və ekspertizası
Beynəlxalq iqtisadi  münasibətlər 
Marketinq
Menecment
Müəssisənin iqtisadiyyatı